English

 

 

Phần 4: Những vấn đề khác liên quan đến Thiền Yên Lặng

Chuyển sang flash video

Để mở rộng hay thu nhỏ màn hình, nhấp đôi chuột (double click) vào màn hình


Tựa đề Flash Video Window Media Video
Đường truyền nhanh Đường truyền chậm
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Pháp Thiền Yên Lặng (6:29) Xem
(16,9mb)
Xem
(8,5mb)
Xem
(3,3mb)
Phần 2: Hướng dẫn các bước thực hành trong Thiền Yên Lặng (5:59) Xem
(16,3mb)
Xem
(8,1mb)
Xem
(3mb)
Phần 3: Các bước khai thông khi tập Thiền Yên Lặng (8:57) Xem
(21,7mb)
Xem
(11,3mb)
Xem
(4,5mb)
Phần 4: Những vấn đề khác liên quan đến Thiền Yên Lặng (6:29) Xem
(18,2mb)
Đang Xem
(8,7mb)
Xem
(3,3mb)
Phần 5: Phỏng vấn (10:49) Xem
(32,8mb)
Xem
(14,8mb)
Xem
(5,5mb)

 


thienyenlang.com