English

 

 

Hỏa Xà Kundalini:
Con Đường Đi Vào Yên Lặng


Cuối cùng thì bạn cũng đã đến thăm …

 • Bạn muốn chữa bệnh …

 • Bạn muốn hết đau khổ …

 • Bạn muốn nhập định …

 • Bạn muốn giải nghiệp …

 • Bạn muốn an nhiên, tự tại …

 • Bạn muốn cầu giải thoát …

 • Bạn muốn trở thành sứ giả hòa bình
     cho các cõi giới …

 • Bạn muốn giúp đời trong âm thầm …
   

Vâng! Cửa đang mở.
Xin mời bạn bước vào …

 


thienyenlang.com